Overslaan naar inhoud

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

CONSUMENT/KLANT

 

Artikel 1 - ALGEMENE BEPALINGEN - TOEPASSINGSGEBIED

 

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden ("de AV") bepalen de rechten en plichten van de partijen in verband met de online verkoop van Producten die worden aangeboden door de firma Ultra Brush.

 

1.2 Elke bestelling die op de website van Ultra Brush wordt geplaatst, veronderstelt de voorafgaande en onbeperkte aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die onderworpen zijn aan het Poolse recht. Deze AV maken derhalve integraal deel uit van de Overeenkomst tussen de Klant en de Onderneming. Zij zijn volledig tegenstelbaar aan de Klant die verklaart ze te hebben gelezen en aanvaard, zonder beperking of voorbehoud, alvorens de Bestelling te plaatsen.

 

1.3 Deze AVTG zijn van toepassing op elke Bestelling die wordt geplaatst door een natuurlijke persoon die handelt als consument. De Klant verklaart derhalve dat hij een natuurlijke persoon is, ouder dan 18 jaar, die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of landbouwactiviteit. Hij erkent volledig handelingsbekwaam te zijn bij het plaatsen van een bestelling en verplicht zich ertoe waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over zijn identiteit.

 

1.4 UITSLUITING: Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van deze AGD personen die handelen als beroepsbeoefenaar, dat wil zeggen natuurlijke of rechtspersonen, publiek of privaat, die handelen voor doeleinden in het kader van hun commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit; vrij of agrarisch, met inbegrip van het handelen voor rekening van of namens een andere beroepsbeoefenaar.

Professionals die een bestelling bij de Onderneming willen plaatsen, worden verzocht rechtstreeks contact met ons op te nemen.

 

1.5 De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op elke Bestelling zijn die welke van kracht zijn op de datum van betaling (of de eerste betaling in het geval van meerdere betalingen) van de Bestelling. De Onderneming behoudt zich het recht voor om ze op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op haar website te publiceren. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap op het volgende adres: www.Ultra-brush.com en kunnen worden gedownload in pdf-formaat.

 

 

Artikel 2 - CONCLUSIE VAN HET ONLINE CONTRACT

 

2.1. Bestelproces

 

Om een of meer Producten op de site te kopen, selecteert de Klant elk Product en voegt het toe aan zijn winkelmandje. Zodra zijn selectie is voltooid, moet hij zijn mandje bevestigen om de bestelling te plaatsen (eerste klik)

Op dit punt wordt de klant doorverwezen naar een pagina met:

Een overzicht van de geselecteerde Producten, de bijbehorende prijzen, voorwaarden en leveringskosten. Het is vervolgens aan hem om de inhoud van zijn mandje te controleren en eventueel te corrigeren.

Deze Algemene Voorwaarden. Het is zijn verantwoordelijkheid om ze aandachtig te lezen alvorens de volledige Bestelling te valideren.

Deze validatie van de Bestelling na verificatie van het winkelmandje en het lezen van de AV (2e klik) is het sluiten van het Contract en de Klant erkent dat de 2e klik een betalingsverplichting van zijn kant inhoudt.

De Klant wordt vervolgens doorverwezen naar de betalingspagina. Hij kan kiezen tussen de verschillende voorgestelde betalingswijzen en gaat over tot de betaling van zijn Bestelling.

 

Nadat hij zijn Bestelling heeft gevalideerd en zijn betaling heeft uitgevoerd, ontvangt de Klant op het e-mailadres dat hij heeft meegedeeld om zijn account aan te maken, een bevestigingsbericht van de Onderneming. Dit bericht bevat:

De samenvatting van de bestelling (geselecteerde producten, prijzen, voorwaarden en leveringskosten)

In geval van niet-ontvangst van de bevestiging van de Bestelling, wordt de Klant aangeraden contact op te nemen met de Onderneming via het contactformulier op de site.

 

De Klant ontvangt dan een aankoopfactuur in elektronische vorm, die de Klant uitdrukkelijk aanvaardt.

De Klant wordt dringend aangeraden dit bevestigingsbericht en de aankoopfactuur, die hem eveneens in elektronisch formaat wordt toegezonden, te bewaren aangezien deze documenten kunnen worden voorgelegd als bewijs van het Contract.

Wij kunnen alleen bestellingen wijzigen die nog niet zijn verwerkt voor verzending. Om wijzigingen in uw bestelling aan te brengen, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam via e-mail op: contact@ultra-brush.com

 

2.2 Geval van weigering van validatie van de Bestelling door de Onderneming

 

De Onderneming behoudt zich het recht voor om uw Bestelling om welke legitieme reden dan ook te weigeren, met inbegrip van:

Bestelling niet in overeenstemming met de AV;

Bestelde hoeveelheden die niet overeenkomen met een normaal gebruik door een consument Klant;

Niet-betaling van een eerdere beschikking of hangende rechtsgedingen betreffende een eerdere beschikking;

Verdenking van fraude met de Orde (ondersteund door een bundel concordante indices).

 

Artikel 3 - SPECIFICATIES EN BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

 

3.1 Productspecificaties

 

De essentiële kenmerken van de goederen en hun respectieve prijzen worden ter beschikking van de Klant gesteld op de websites van de Onderneming, evenals, in voorkomend geval, informatie over het gebruik van het product.

 

Wij verkopen het volgende merk : W-White.

 

Hoewel het Bedrijf er redelijkerwijs voor zorgt dat de Specificaties accuraat zijn, worden de Specificaties, behoudens bepaalde uitzonderingen, zoals prijsinformatie, verstrekt door de leveranciers van het Bedrijf. Dientengevolge aanvaardt het Bedrijf geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten die in de Specificaties kunnen voorkomen.

 

De specificaties worden gedetailleerd en in het Engels weergegeven. De Partijen komen overeen dat de illustraties, video's of foto's van de te koop aangeboden Producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van de producten en hun prijzen worden vermeld op de websites van de Onderneming.

 

3.2 Beschikbaarheid van het product

 

Productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt bij onze leveranciers. Deze beschikbaarheid van de Producten wordt normaal aangegeven op de specifieke pagina van het Product.

 

In de mate dat de Onderneming geen voorraad aanhoudt (behalve in bijzondere gevallen van Producten die op voorbestelling op de productfiche vermeld staan), garandeert de mand van een product echter niet absoluut de beschikbaarheid van het product. Product evenals zijn prijs.

 

In het geval dat een Product onbeschikbaar wordt na de validatie van de Bestelling van de Klant, zal de Onderneming dit onmiddellijk per e-mail meedelen. De Bestelling zal automatisch worden geannuleerd en de Onderneming zal de prijs van het aanvankelijk bestelde Product terugbetalen, evenals elk bedrag dat in het kader van de Bestelling werd betaald.

 

Indien de Bestelling echter andere Producten bevat dan het Product dat niet beschikbaar is, zullen deze aan de Klant worden geleverd en zullen de leveringskosten niet worden terugbetaald.

 

 

Artikel 4 - PRIJZEN VAN PRODUCTEN

 

4.1 Op de sites vermelde referentieprijzen

 

De referentieprijs van de op de site aangeboden Producten is de door het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger geadviseerde prijs. In het andere geval is het een prijs bepaald op basis van de prijs waartegen het Product gewoonlijk wordt verkocht in een panel van detailhandelaars die het Product verdelen. Deze prijs wordt bijgewerkt zodra het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger een nieuwe adviesprijs voor het Product meedeelt of zodra de prijs die in het uithangbord wordt gehanteerd, wordt gewijzigd.

 

4.2 Wijziging van de op de sites vermelde prijzen

 

De prijzen van de Producten worden vermeld op de pagina's met de productomschrijvingen. Ze zijn aangegeven exclusief belasting, exclusief douanerechten en exclusief portokosten. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten op elk moment te wijzigen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 

De bestelde Producten worden gefactureerd op basis van de prijs die van kracht is op de site op het moment van de validatie van de Bestelling.

 

4.3 Productprijzen

 

Aangezien veel Producten op verzoek van de Klanten uit het buitenland (buiten de Europese Unie) worden geïmporteerd, worden de prijzen van de Producten die via de Internetsites worden verkocht, aangegeven in euro's exclusief belastingen (exclusief BTW en exclusief douanerechten), tenzij anders is aangegeven. anders. Zij worden nauwkeurig bepaald op de pagina's met de productomschrijvingen. Zij worden eveneens vermeld in euro's exclusief belastingen (exclusief BTW en exclusief douanerechten), tenzij anders vermeld, op de pagina Producten bestellen, en exclusief specifieke verzendingskosten.

 

De prijzen van de Producten zijn exclusief BTW bij invoer, invoerbelastingen of douanerechten, die bovendien moeten worden betaald en volledig ten laste komen van de Klant, die als ontvanger van het product aansprakelijk is voor deze belastingen.

 

In de prijzen van het (de) Product(en) zijn niet begrepen de kosten van verpakking, verzending, transport, verzekering en levering van de Producten op het leveringsadres.

 

4.4 Betaling van belastingen

 

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het proces van aangifte en betaling van BTW bij invoer tijdens de inklaring van het Product. Hij kan ertoe verplicht worden BTW bij invoer te betalen. Voor zover deze belasting niet onder de verantwoordelijkheid van de Onderneming valt, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de terugbetaling van deze belasting.

 

Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of DOM-TOM worden verzonden, wordt de prijs automatisch exclusief belastingen op de factuur berekend. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere plaatselijke belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Het Bedrijf heeft geen controle over deze rechten en bedragen.

 

Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant en zijn diens verantwoordelijkheid (verklaringen, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). De Onderneming nodigt de Klant uit om over deze aspecten navraag te doen bij de desbetreffende plaatselijke autoriteiten.

 

 

Artikel 5 - BETALING VAN DE PRIJS VAN PRODUCTEN

 

5.1 Tijdstip van betaling

 

De betaling van de volledige prijs van de Bestelling moet onmiddellijk na de validatie van de Bestelling worden uitgevoerd.

 

De Vennootschap kan, bij wijze van uitzondering, een betaling in verschillende termijnen toestaan, in het bijzonder met betrekking tot het te betalen bedrag en de kennis die zij heeft van de betrokken Klant. De Vennootschap is evenwel niet verplicht dergelijke betalingsvoorwaarden toe te staan. In geval van bijzondere situatie kan de Klant het verzoek doen door contact op te nemen met de Klantendienst van de Vennootschap op het volgende adres contact@Ultra-brush.com

 

5.2 Wijze van betaling

 

Om de Bestelling te betalen, kan de Klant kiezen tussen verschillende betalingswijzen:

 

Betaling met kredietkaart :

Alleen bankkaarten die zijn aangesloten bij een in Frankrijk gevestigde bank of internationale bankkaarten (Visa, MasterCard, American Express en Maestro) worden geaccepteerd. De Klant garandeert dat het Bedrijf over de nodige machtigingen beschikt om met de gebruikte bankkaart te betalen. Hij erkent uitdrukkelijk dat de verbintenis tot betaling per bankkaart onherroepelijk is en dat de mededeling van het nummer van zijn bankkaart gelijkstaat met een machtiging tot debitering van zijn rekening ten belope van het totale bedrag dat overeenstemt met de bestelde Producten. Het bedrag zal gedebiteerd worden op het ogenblik van de validatie van de Bestelling.

De creditcardbetalingen worden verricht via een beveiligd betalingsplatform en de informatie op de gecommuniceerde bankkaarten profiteert van het SSL-encryptieproces.

 

Betaling via aankooporder en/of coupon codes

Door de Onderneming uitgegeven waardebonnen en/of promotiecodes kunnen worden gebruikt om de gehele Bestelling of een deel ervan te betalen. Deze waardebonnen en/of promotiecodes zijn slechts eenmaal geldig. In geval van een poging tot frauduleus gebruik van de vouchers en/of promotionele codes, kan de Onderneming de Bestelling onherroepelijk annuleren.

 

In het algemeen behoudt de Onderneming zich het recht voor om, in geval van weigering van betalingsmachtiging door officieel erkende instanties of in geval van niet-betaling van de Bestelling, de betreffende Bestelling op te schorten en/of te annuleren.

 

De Onderneming behoudt zich het recht voor om op elk moment een van de betalingswijzen op te schorten, in het bijzonder wanneer een leverancier van betalingsdiensten de gebruikte dienst niet langer aanbiedt of in geval van een geschil met een Klant over een betalingsdienst. Vorige bestelling.

 

De Onderneming behoudt zich het recht voor een procedure in te stellen om de Bestellingen te verifiëren om zich ervan te vergewissen dat niemand de bankgegevens van een andere persoon gebruikt zonder diens medeweten. In het kader van deze verificatie kan de Klant gevraagd worden om per e-mail of per post een kopie van een identiteitsbewijs, een bewijs van adres en een kopie van de voor de betaling gebruikte creditcard naar de Onderneming te sturen. . Precieze informatie over de precieze inhoud van de gevraagde informatie (om de vertrouwelijkheid van zijn gegevens te vrijwaren) zal aan de Klant worden meegedeeld in geval van verificatie. De bestelling wordt pas gevalideerd na ontvangst en verificatie van de toegezonden onderdelen.

Artikel 6 - LEVERING - AFHALING - ONTVANGST

 

6.1 Levering

 

Voorafgaand aan de validatie van de Bestelling, deelt de Onderneming aan de Klant informatie mee betreffende de verschillende leveringswijzen en hun respectieve tarieven. Na de keuze van de leveringswijze door de Klant, geeft de Onderneming hem een schatting van de leveringstermijn.

 

De Onderneming zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het (de) Product(en) op of voor de geplande leveringsdatum wordt (worden) geleverd. In geval van moeilijkheden verbindt de Onderneming zich ertoe om snel met de Klant te communiceren om hem te informeren en samen met hem een passende oplossing te zoeken.

 

Luchttransport, verzending en/of levering van het (de) Product(en) zijn volledig ten laste van de Klant ("Bezorgkosten"). Deze leveringskosten zijn inbegrepen in de uiteindelijke prijs die aan de Klant wordt berekend tijdens de Bestelling. Eventuele douanekosten zijn echter niet inbegrepen in de prijs die door de Onderneming aan de Klant wordt gefactureerd.

 

Afhankelijk van de door de Klant gekozen methoden zal de levering geschieden op het door de Klant vermelde adres of, in voorkomend geval, op een door de Klant uit de lijst van beschikbare punten gekozen steunpunt. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de Klant om de voor de levering verstrekte informatie te controleren, omdat hij als enige verantwoordelijk blijft in geval van niet-levering als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie.

 

6.2 Inklaring

 

Op het ogenblik van de aankoop koopt de Klant het product vrij van belasting en wordt hij de importeur van het gekochte product als de ontvanger van het product.

 

In het bijzonder is hij verantwoordelijk voor het proces van invoer en inklaring van het product bij de plaatselijke douanekantoren. Afhankelijk van de prijs van zijn bestelling, kan hij worden verzocht douanerechten te betalen (voor Producten met een douanewaarde van meer dan € 150).

 

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de aangifte van de douanerechten bij de inklaring van het Product. Deze douanerechten, die niet door de Onderneming aan de Klant worden gefactureerd, vallen niet onder de bevoegdheid van de Onderneming. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de terugbetaling van deze rechten.

 

6.3. Receptie

 

Bij ontvangst van het Product verbindt de Klant zich ertoe na te gaan of het Product volledig is en of het niet beschadigd is.

 

In geval van vaststelling van een anomalie moet de Klant binnen de drie dagen (feestdagen niet meegerekend) volgend op de datum van ontvangst van het Product contact opnemen met de Klantendienst van de Onderneming. Te laat ingediende klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

Artikel 7 - RETREKKING

 

7.1 Principe en vertraging

 

De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgave van redenen te herroepen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de Bestelling. In geval van een bestelling van meerdere Producten, begint de termijn te lopen vanaf de ontvangst van het laatste Product.

 

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de voornoemde termijn, zullen de prijs van de gekochte Producten en de verzendkosten worden terugbetaald, waarbij de kosten van terugzending voor rekening van de Klant blijven.

 

7.2 Uitsluitingen

 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L. 221-18 tot L. 221-28 van het Wetboek van Consumptie kan dit herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor de volgende overeenkomsten:

 

Levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn waarschijnlijk zullen voordoen;

Levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;

Levering van goederen die na levering door de consument zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden;

Levering van goederen die na levering en naar hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere artikelen;

Levering van alcoholhoudende dranken waarvan de levering meer dan dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhangt van schommelingen van de markt waarop de verkoper geen invloed heeft;

Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die met spoed en op uitdrukkelijk verzoek van de consument bij hem thuis moeten worden uitgevoerd, binnen de grenzen van reserveonderdelen en werkzaamheden die strikt noodzakelijk zijn om aan de noodsituatie het hoofd te bieden;

Het verschaffen van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur wanneer deze na levering door de consument worden ontzegeld;

Het verzorgen van een krant, tijdschrift of magazine, met uitzondering van abonnementscontracten voor dergelijke publicaties;

Gesloten op een openbare veiling;

 

7.3 Voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Onderneming op de hoogte brengen van zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen, hetzij door het standaardformulier in te vullen, waarvan hieronder een model wordt gegeven, hetzij door een ondubbelzinnige verklaring te verzenden waarin hij zijn voornemen uit om de overeenkomst binnen de bovenvermelde termijn van 14 dagen te herroepen.

 

Modelformulier voor herroeping:

 

Ter attentie van Ultra Brush Company,

Ondergetekende stelt u hierbij in kennis van de herroeping van het contract voor de verkoop van het onderstaande product:

Productnaam:

Datum van bestelling en ontvangst:

Bestelnummer :

Traceernummer van het terugtrekkingsverzoek:

Naam klant :

Adres van de klant:

Handtekening van de cliënt: (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier)

Datum:

 

Dit formulier moet aan de Vennootschap worden gezonden op een van de volgende adressen: contact@ultra-brush.com

 

De Klant beschikt over een termijn van 14 dagen vanaf de verzending van de kennisgeving van zijn herroeping om het Product in de oorspronkelijke verpakking aan de Onderneming terug te zenden, waarbij de kosten van terugzending uitsluitend voor rekening van de Klant zijn.

 

De Producten moeten in hun oorspronkelijke staat en compleet (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) geretourneerd worden om een verkoop door de Onderneming mogelijk te maken. In geval van ontvangst van geopende, gebruikte, onvolledige, beschadigde of vuile Producten, zal de Onderneming geen enkele terugbetaling doen en kan zij, indien zij dit nodig en gepast acht, de Klant aansprakelijk stellen voor de waardevermindering van het Product.

 

In geval van terugzending van het Product in overeenstemming met de door de wet en deze AVV gestelde voorwaarden, zal de Onderneming alle door de Klant betaalde bedragen terugbetalen, inclusief leveringskosten, binnen 14 dagen na de kennisgeving van de herroeping, tenzij het Product later wordt teruggezonden. In dat geval zal de Onderneming pas overgaan tot terugbetaling na ontvangst en verificatie van de staat van het geretourneerde Product.

 

Deze terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant werd gebruikt om de Bestelling te betalen, tenzij de Klant uitdrukkelijk een ander betaalmiddel heeft aanvaard. In geval van betaling met een cadeaubon/promotiecode zal de Klant worden terugbetaald door toezending van nieuwe cadeaubonnen/promotiecodes voor een bedrag dat identiek is aan het bedrag dat in deze vorm is betaald.

 

Artikel 8 - GARANTIES

 

8.1 Wettelijke garanties

 

De Vennootschap blijft aansprakelijk voor het gebrek aan overeenstemming van de goederen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.217-4 en volgende van het Wetboek van Consumptie, alsook voor verborgen gebreken van het verkochte goed overeenkomstig de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

 

Wanneer hij handelt in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie (zoals bepaald in de artikelen L.217-4 en volgende van het Wetboek van Consumptie), is de Klant Consument:

Profiteer van een termijn van 2 jaar vanaf de uitgifte om op te treden

Kan kiezen tussen herstelling of vervanging van het product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L.217-9 van het wetboek van consumptie.

Is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het ontbreken van conformiteit gedurende 24 maanden na de levering van het goed indien het een nieuw goed betreft, en gedurende 6 maanden na de levering indien het een tweedehands goed betreft.

 

De Klant kan ook beslissen om te handelen onder de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, de Klant kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de prijs, in overeenstemming met het artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Deze wettelijke garanties zijn van toepassing ongeacht enige contractuele garantie.

 

 

Reproductie van toepasselijke teksten

 

L.217-4 Consumentenwetboek

"De verkoper levert een goed af conform de overeenkomst en reageert op gebreken van conformiteit die op het moment van levering bestaan. Hij reageert ook op het gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer deze door de overeenkomst aan hem is toevertrouwd of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. "

 

L.217-5 Consumentenwetboek

"Het eigendom is in overeenstemming met het contract:

1 ° Indien het geschikt is voor het gebruikelijke gebruik van een soortgelijk goed en, indien van toepassing:

- indien het beantwoordt aan de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die hij in de vorm van een monster of een model aan de koper heeft getoond;

- het heeft de kwaliteiten die een koper gerechtvaardigd mag verwachten op grond van de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering;

2 ° Of indien zij de kenmerken vertoont die de partijen in onderling overleg hebben vastgesteld of indien zij geschikt is voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat deze aan de verkoper heeft medegedeeld en dat deze heeft aanvaard. "

 

L.217-9 Consumentenwetboek

"In geval van gebrek aan overeenstemming heeft de koper de keuze tussen herstel of vervanging van de goederen. De verkoper mag evenwel niet volgens de keuze van de koper handelen indien deze keuze, rekening houdend met de waarde van het goed of het belang van het gebrek, kosten meebrengt die kennelijk onevenredig zijn in verhouding tot de andere modaliteit. Hij is dan verplicht, tenzij dit onmogelijk is, de niet door de koper gekozen methode te volgen. "

 

L.217-12 Consumentenwetboek

"De vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart door verloop van twee jaar vanaf de levering van de goederen. "

 

1641 van het Burgerlijk Wetboek

"De verkoper is door de garantie gebonden wegens de verborgen gebreken van het verkochte, die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die het gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of een lagere prijs zou hebben gegeven, indien hij deze gebreken had gekend. "

 

1648 van het Burgerlijk Wetboek

"De vordering die voortvloeit uit de verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. [...] "

 

8.2 Garantie van de fabrikant

 

Bepaalde op de Site verkochte Producten genieten van een contractuele garantie die wordt toegekend door de leverancier of de fabrikant van het Product, waarbij de Vennootschap niet rechtstreeks partij is.

 

Het bestaan van dit type garantie wordt, indien van toepassing, vermeld op de specifieke pagina van het Product.

Indien de Klant van deze garantie gebruik wenst te maken, dient hij de Onderneming hiervan op de hoogte te brengen door contact op te nemen met de Klantendienst en de toepassingsvoorwaarden van de garantie te raadplegen, die gewoonlijk in de doos betreffende het Product zijn opgenomen.

 

Er wordt aan herinnerd dat het voordeel van de garantie van de fabrikant de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende de wettelijke garantie van overeenstemming en de wettelijke garantie van verborgen gebreken niet uitsluit.

 

 

Artikel 9 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

In het kader van de commerciële relatie verzamelt de Vennootschap, de verantwoordelijke voor de verwerking, een aantal verplichte persoonsgegevens (waaronder met name naam, voornaam, leveringsadres, enz. die worden aangeduid met een asterisk) die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerking van de gegevens. de Bestelling, het beheer van de commerciële relatie, de productie van statistieken en de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen van de Vennootschap. Ze worden bewaard gedurende 5 jaar vanaf het einde van het Contract.

 

Het feit dat de Klant deze informatie niet meedeelt, maakt het onmogelijk om de Bestelling te verwerken.

 

Deze gegevens zijn bestemd voor intern gebruik door de Onderneming, maar kunnen worden doorgegeven aan de ondernemingen die bijdragen tot de uitvoering van de dienst, met inbegrip van de ondernemingen die instaan voor de leveringen van de Producten of de verwerking van de betalingen.

 

Met betrekking tot deze persoonsgegevens heeft de Klant verschillende rechten:

Recht van toegang tot de hem betreffende persoonsgegevens;

Recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens indien deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn of indien het verzamelen, gebruiken, verstrekken of bewaren van bepaalde gegevens verboden is;

Recht om de verwerking van gegevens te beperken, op voorwaarde dat dit verzoek naar behoren gerechtvaardigd is en de Vennootschap niet verhindert haar wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen;

Recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens (met name in geval van verwerking met het oog op commerciële prospectie)

Recht om post mortem richtlijnen op te stellen betreffende het opslaan, verwijderen en meedelen van uw persoonsgegevens

Recht om de toestemming voor bepaalde behandelingen in te trekken (behandelingen die vóór de intrekking van de toestemming zijn uitgevoerd, blijven wettig)

Recht om een klacht in te dienen bij de CNIL.

 

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Klant een verzoek sturen naar de Onderneming, via:

een brief gericht aan de Ultra Brush Company

 

Het verzoek moet het e-mailadres, de naam, de voornaam en het postadres van de Klant vermelden en vergezeld gaan van een kopie van zijn identiteitsbewijs recto-verso.

 

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek zal een antwoord worden toegezonden.

 

 

Artikel 10 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de pagina van een Product, leidt de verkoop van Producten op de Site niet tot enige overdracht van intellectuele eigendom over de verkochte Producten.

 

Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, beelden, video's, teksten of meer in het algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Vennootschap of van hun oorspronkelijke eigenaar. Geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten wordt uitgevoerd via deze AV.

 

Artikel 11 - OVERMACHT

 

De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering ervan zou verhinderen. De Vennootschap zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het optreden van een dergelijke gebeurtenis.

 

 

Artikel 12 - UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Niettegenstaande de andersluidende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden is het Bedrijf in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het oneigenlijke gebruik van het (de) Product(en) door de Klant, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijziging of aanpassing van het Product. Product(en) die niet door het Bedrijf zijn goedgekeurd.

 

 

Artikel 13 - SCHORSING - BEËINDIGING VAN DE REKENING

 

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de account van een Klant die de bepalingen van de AV of, in het algemeen, de toepasselijke wettelijke bepalingen overtreedt, op te schorten of te beëindigen, onverminderd de schadevergoeding die door de Vennootschap kan worden geëist.

 

Iedereen wiens account is opgeschort of gesloten kan later niet meer bestellen of een nieuwe account aanmaken op de Site, zonder voorafgaande toestemming van het Bedrijf.

 

 

Artikel 14 - ARCHIEFBEWIJS - BEWIJS

 

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de door de Vennootschap geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties.

 

Bij elke bestelling wordt het besteloverzicht per e-mail naar de Klant gestuurd en op de website van de Onderneming gearchiveerd.

 

De archivering van de communicaties tussen de Onderneming en de Klant gebeurt op geautomatiseerde registers die gedurende 5 jaar onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bewaard. Deze registers, waarop de uitwisselingen op een betrouwbare en duurzame drager zijn vastgelegd, worden beschouwd als bewijs van de mededelingen, bestellingen, betalingen en transacties tussen de Klant en de Onderneming. Zij kunnen worden overgelegd als bewijs van het Contract.

 

De archivering van de mededelingen, de bestelling, de details van de bestelling, alsmede de facturen geschiedt op een betrouwbare en duurzame drager teneinde een getrouwe en duurzame kopie te vormen overeenkomstig de bepalingen van artikel 1360 van het Burgerlijk Wetboek. Deze gegevens kunnen als bewijs van de overeenkomst worden overgelegd.

 

De Klant zal op verzoek toegang krijgen tot de gearchiveerde items op contact@Ultra-Brush.com

 

Artikel 15 - NIETIGHEID EN WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

 

Indien een bepaling van deze AV ongeldig is, zal zij als ongeschreven worden beschouwd, maar zal zij niet alle contractuele bepalingen ongeldig maken.

 

Elke tolerantie van de Onderneming, in de toepassing van het geheel of een deel van de verbintenissen aangegaan in het kader van de onderhavige AVTG, ongeacht de frequentie en de duur ervan, kan geen wijziging van de AVTG inhouden, noch enig recht voor de Klant doen ontstaan.

 

Artikel 16 - Verzending

De levertijd varieert van 10 tot 60 werkdagen. Al onze producten worden verzonden vanuit onze magazijnen in de VS, Frankrijk of China.

 

Artikel 17 - Teruggave

 

Ons beleid om alleen te ruilen duurt 14 dagen en gaat in op het moment dat u uw aankoop ontvangt. Als er meer dan 14 dagen zijn verstreken sinds de levering van uw aankoop, kunnen we u helaas geen omruiling of een tegoedbon aanbieden.
Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt, ongeopend en in dezelfde staat zijn als waarin u het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

Niet-retourneerbare artikelen:

Cadeaubonnen

Downloadbare softwareproducten

Sommige artikelen voor gezondheid en persoonlijke verzorging

Als u een artikel wilt retourneren, moet u eerst contact met ons opnemen via contact@ultra-brush.com en wij zullen u het adres van ons logistiek centrum geven, afhankelijk van het graafschap waar u zich bevindt.

Om uw retourzending te voltooien, hebben wij een ontvangstbewijs of een bewijs van aankoop nodig.


Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij u een e-mail om u te laten weten dat wij uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte stellen van de goedkeuring of afwijzing van uw retourzending. Goedgekeurde retourzendingen kunnen worden omgeruild of worden gecrediteerd voor een bedrag gelijk aan de aankoopprijs. Als u uw aankoop wilt ruilen voor hetzelfde artikel, stuurt u ons een e-mail op contact@Ultra-Brush.com. Als u de voorkeur geeft aan een tegoedbon, dan wordt een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag op uw rekening bijgeschreven. Tegoeden zijn niet overdraagbaar.

 

 

 

Artikel 18 - TOEPASSELIJK RECHT EN BESLECHTING VAN GESCHILLEN

 

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Poolse recht.

In geval van moeilijkheden staat de Klantendienst tot uw beschikking om een minnelijke schikking te treffen.

Bij gebrek aan een oplossing die rechtstreeks bij de klantendienst wordt gevonden, heeft de Europese Commissie een platform voor geschillenbeslechting opgericht om eventuele klachten van consumenten na een online-aankoop te verzamelen. Het platform stuurt deze klachten vervolgens door naar een bevoegde nationale ombudsman. U kunt toegang krijgen tot dit platform door deze link te volgen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

WETTELIJKE KENNISGEVING

I. Deze website wordt gepubliceerd door Ecom Concept Sp. Z o.o.
Maatschappelijke zetel: ul. Stryjenskich 19/11, 02-791 Warszawa
KRS: 0000875731
NIP: 951-251-04-24
REGON: 387858480

ACCOMMODATIE

Shopify Inc., 126 York St., Ottawa, Ontario, K1N 5T5, Canada.

II. Voor informatie of advies kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen:
- Online, via onze contactpagina.

III. Ultra Brush stelt alles in het werk om zijn gebruikers de best mogelijke browse-ervaring te bieden
alsook volledige en relevante informatie. Indien u een
ongepaste of onwettige inhoud opmerkt, nodigen wij u uit dit aan ons te melden op het volgende adres:
contact@ultra-brush.com

IV. Wij herinneren u eraan dat onze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment tijdens uw navigatie toegankelijk zijn op
onderaan elke pagina van onze Site, door te klikken op de link
"Algemene verkoopsvoorwaarden" of op de link "Wettelijke vermeldingen".

Innovatie 2021

Gratis Verzending

2 jaar Garantie


Beveiligde Betaling